MENY

Vår strategi

Fondamentor strävar efter att skapa värde och leverera riskjusterad avkastning genom strategiska investeringar i fastigheter. Bolaget förvärvar fastigheter med förädlingspotential där vår erfarenhet, våra lokala nätverk och vårt operativa stöd kan utnyttjas för att maximera fastigheternas potential. Fondamentor övervakar kontinuerligt den nordiska fastighetsmarknaden och har direktkontakt med aktörerna för att hitta och agera snabbt när de bästa affärsmöjligheterna uppstår. Varje förvärv går igenom en grundlig Due Diligence-process och Fondamentor agerar endast på de möjligheter som levererar bästa avkastningen på lång sikt.Styrelsen

Fondamentors organisation har lång och gedigen fastighetsbakgrund med kompetens inom alla faser av fastighetstransaktioner, såsom förvärv, utveckling, corporate finance och kapitalförvaltning. I styrelsen sitter Svante Wadman - Styrelseordförande, Filip Skarne - Styrelseledamot, Robert Nilsson - Styrelseledamot, Johan Sandefeldt - Styrelseledamot samt Ingemar Rindstig - EY, Revisor.

Förvärvskriterier

Fondamentor investerar i fastigheter, fastighetsportföljer och utvecklingsprojekt med värdeökande potential inom alla segment. Vi söker fastigheter som vi med vår kompetens och våra resurser kan anpassa och ompositionera till institutionell investeringskvalitet. Fondamentor har även expertis inom och stort intresse av att förvärva centralt belägna historiska hus med olika användningsområden.

Typ: Kontor, industri, lager, logistik, handel, bostäder

Storlek: 30 till 350 MSEK

Potential: Expansionsmöjligheter, renoveringsprojekt, vakansdrabbade fastigheter.

Affärstruktur

Direkta fastighetsförvärv innebär att Fondamentor förvärvar enbart fastigheten och inte aktierna i bolaget som äger fastigheten.

Bolagsförvärv innebär att Fondamentor kan ingå partnersamarbeten med andra fastighetsentreprenörer/investerare. Vi kan i vissa fall även ingå delägarskap med säljare som önskar behålla en ägandepost.

Joint Venture (JV) innebär att Fondamentor är öppen till att ingå partnerskap med andra fastighetsentreprenörer/ investerare. Vi kan i vissa fall även ingå delägarskap med säljare som önskar ligga kvar med en ägandepost.

Sale and leaseback är ett attraktivt finansieringsalternativ. En sale and leaseback-transaktion innebär att Fondamentor köper säljarens fastighet(-er) som sedan hyrs av säljaren på ett längre hyreskontrakt. De främsta fördelarna med en sale and leaseback-struktur är att säljaren frigör kapital som kan investeras i kärnverksamheten och inte behöver lägga ner resurser på fastighetsägande. Dessutom minskar säljaren företagets skuldsättning, möjliggör utdelning till ägare och får betydligt fördelaktigare skatteavdrag.

Build-to-suit liknar sale and leaseback och innebär att Fondamentor levererar en nyckelfärdig fastighet byggd efter hyresgästens önskemål och specialanpassad till deras verksamhet. Fastigheten hyrs på ett mångårigt hyresavtal.

Finansieringslösningar innebär att vi investerar, tillsammans med andra aktörer, i attraktiva fastighetsförvärv och fastighetsprojekt.

Affärsområden


Förvärv av garage och p-hus

Garage

Vår idé

Fondamentor förvärvar utvecklingsbara parkeringsfastigheter och genererar en långsiktigt stabil omsättningsökning och tillväxt

Vision

Vi förbättrar samhället genom att skapa positiva och unika upplevelser för människor på väg. Våra parkeringsfastigheter håller högsta möjliga standard med modern teknik, innovation och lokalt kundanpassade tjänster och produkter. Vi gör parkering till en plats där människor trivs och utvecklas.

Värderingar

Fondamentor ser det sunda förnuftet som grunden för goda affärer och relationer. Transparens, ärlighet och tydlighet genomsyrar vårt arbete och vi agerar alltid professionellt, kvalitetsmedvetet och utan krångel. Vi tar aktivt ansvar för våra förvärv och utvecklar fastigheterna under hela ägandecykeln.

Hållbarhet

Fondamentor tar ansvar för all miljöpåverkan vår verksamhet kan medföra. Vi ställer tydliga krav på att våra underleverantörer aktivt arbetar förebyggande för att minimera negativ klimatpåverkan. Vid nyetableringar och ombyggnadsarbeten strävar vi efter att använda materialval och byggprocesser som är så klimatneutrala som möjligt och våra parkeringsfastigheter ger goda förutsättningar för bilpooler, samåkande, cykelparkering och samverkan med kollektiva färdmedel.

Lokal förankring

Fondamentor har via sitt breda kontaktnät inom de flesta av Sveriges större fastighetsbolag god lokalkännedom om den Svenska marknaden och varje stads olika förutsättningar. Vi ser det som naturligt att affärer ska hanteras så nära den lokala marknaden som möjligt i vår geografiskt utspridda organisation. Genom att vara en aktiv part på varje respektive lokal marknad bygger vi trovärdighet, lojalitet och kan också snabbt anpassa våra parkeringsfastigheter till att möta de möjligheter som finns för stunden. Därigenom säkerställer vi att vi alltid är relevanta och i harmoni med omvärldens förväntningar.

Vår expertis

Våra garanter för en trygg fastighetsaffär.

Parkeringsfastigheter som fyller flera behov

Vårt aktiva ägande innebär att vi redan från början planerar för att ändra kundernas uppfattning om parkering. Från det att fastigheten initialt endast uppfyller ett sekundärt behov för kunderna att bli av med sitt fordon, så adderar vi under hela ägandecykeln till olika kringtjänster och verksamheter som gör att parkeringsfastigheten utvecklas till att vara en plats där parkering är en del i en större konceptuell tanke. Vi vet att vi genom att erbjuda servicetjänster till barnfamiljer, trivsamma platser för eftertanke samt mobila eller permanenta affärsrörelser förändrar besöksmönster och beteenden. Det sekundära behovet balanseras med det primära och fastigheten blir istället en levande och naturlig samlingsplats för människor där parkering ingår.

Väletablerad kontakt med Sveriges ledande parkeringsbolag

Fondamentors goda samarbete innebär säkrade hyresintäkter och stabil, professionell drift. I aktiv samverkan utvecklas fastigheterna. Vår expertis inom parkeringsfältet ger oss en stor fördel i förhandlingar och upphandlingar av nya avtal.

Optimerat nyttjande av parkeringsytorna

Vår erfarenhet av prospektering av faktiskt bilbehov vid nyetableringar och infrastrukturella förändringar gör att vi på ett tidigt stadium kan beräkna och planera för ett flexibelt överutnyttjande av antalet parkeringsplatser. Genom att upprätta väl fungerande system för bilpooler, samåkning, oreserverade platser och möjliggöra alternativa transportmedel vet vi av erfarenhet att vi kan erbjuda branschens bästa lösningar för att hantera parkeringsnormer, mobilitetsförbättring beläggningsgrad och därigenom bästa möjliga anläggningskostnad per parkeringsplats.

Optimerad beläggningsgrad

Genom nära samarbete med företag och hyresgäster i det primära upptagningsområdet i kombination med att erbjuda rätt pris vid exakt rätt tillfälle kommer vi att föreslå initiativ för att öka trafik och trafikflöden.

Datamining och analys

Genom insikt om bland annat parkeringsmönster, genomsnittliga parkeringstider, frekvenser och betalningsförmåga så kan vi på ett tidigt stadium bedöma och prognosticera framtida intäktsutveckling och rekommendera omsättningsfrämjande initiativ.

Transaktionsutveckling

För att vara det naturliga valet för parkeringskunden arbetar vi frekvent med att öka visibilitet/kunskap om parkeringshuset och därigenom medvetenhet och lojalitet.

Intern spetskompetens, aktivt ägande, nytänkande konceptualisering, stabil transaktionsökning i kombination med anpassad prisstruktur och optimerad beläggningsgrad är grunderna för vår goda tillväxt.

Genom väl etablerade affärssamarbeten med parkeringsoperatörer kan Fondamentor förvärva och förvalta parkeringsfastigheter i hela landet


Sale and leaseback

Frigör kapital och få verksamheten att växa

Många företag som äger sina egna fastigheter väljer att sälja för att sedan hyra tillbaka från den nya fastighetsägaren. På så vis frigörs kapital att utveckla kärnverksamheten.

Procurator

Att sälja kakan och ha den kvar

Sale and leaseback är ett attraktivt finansieringsalternativ. En sale and leaseback transaktion innebär att Fondamentor köper säljarens fastighet(er) som sedan hyrs tillbaka av säljaren på ett längre hyreskontrakt. De främsta fördelarna med en sale and leaseback struktur är att säljaren frigör kapital för att sedan investera i sin kärnverksamhet och inte behöver lägga ner resurser på fastighetsägande. Dessutom minskar säljaren företagets skuldsättning och möjliggör utdelning till ägare.


Procurator

Affärsupplägg

Sale and leaseback-arrangemang omfattar vanligen endast två parter, finansiären och kunden.

Utmärkande för sale and leaseback är att kunden ursprungligen äger fastigheten, som förblir i hans innehav och användning under hela arrangemanget.

Ett sale and leaseback-arrangemang kan gälla antingen lös eller fast egendom. I det senare fallet rör det sig om en form av fastighetsleasing.


Affärsmodellen

1. Vi köper fastigheten av Er

2. Vi tecknar ett skräddarsytt hyresavtal som passar er verksamhet

3. Ni fortsätter att sköta om fastigheten, alternativt så överlåter ni fastighetsförvaltningen till oss

4. Ni har nu kvar rätten till lokalerna och har frigjort ett större kapital att använda i verksamheten

Vi anpassar självklart löptider samt hyresnivåer så att den passar er strategi och budget.


Fördelar med Sale and leaseback

 • Förbättrade nyckeltal och balansräkning då balansräkningens skulder minskas och reavinst från försäljning av fastigheten ger ett bra resultat för bolaget.

 • Bättre avkastning på kapitalet från fastighetsförsäljningen i den egna verksamheten.

 • Försäljningen kan ge möjligheter till större investeringar i bolaget som förbättrar bolagets resultat och tillväxt betydligt.

 • Företag som omvandlar icke-intjänings tillgångar till investeringskapital uppvisar ofta förbättrad lönsamhet.

 • Bolaget kan fokusera på sin kärnverksamhet i stället för sköta investeringar i fastigheter

 • Släpp loss kapitalet

  När företag eller organisationer har slutfört en sale and leaseback har de erhållit fulla marknadsvärdet på fastigheten. En annan fördel är att säljaren i en sale and leaseback-affär kan förhandla villkoren så att företaget får ett skräddarsytt hyresavtal med en löptid om 10-25 år.

  Kort sagt, sale and leasebacks frigör värdet på er fastighet.


  Build-to-suit

  Garage

  Built-to-suit är ett sätt att hyra ut fastigheter, oftast för kommersiella ändamål, där vi tillsammans med en projektpartner, t ex byggföretag, bygger till hyresgästen enligt önskemål och behov. Fondamentor står för byggnationskostnaderna, och hyresgästen hyr sedan byggnaden från Fondamentor, som kvarstår som ägare. Build-to-suit är passande för hyresgäster som vill hyra en skräddarsydd fastighet som passar bolagets verksamhet, utan att behöva belasta bolagets likviditet och balansräkning.

  Nyheter

  Garage

  Allt från en bostadsrättsförening till ett stort parkeringshus i city. För Fondamentor finns alla möjligheter att göra affärer när det gäller parkeringsfastigheter.

  – Förvaltningen är mycket enklare att driva än en vanlig kommersiell fastighet.
  Orden kommer från Robert Nilsson. 2013 startades Fondamentor, där Robert är senior partner.

  Parkeringsfastigheter som nisch är kanske inte det första man tänker på inom fastighetsbranschen.

  – Det är nog den mest bortglömda delen i branschen. Det är en inriktning som inte intresserar så många, då utvecklingen av parkeringsfastigheter kräver branchkunskap. Vi har hittat en nisch där vi kan verka.

  – Det här är ett koncept som är väldigt etablerat utomlands och marknaden finns här i Sverige.
  – Vår inriktning när vi startade var kommersiella fastigheter. Idag är marknaden dock speciell, med låga yielder och stor tillgång på kapital. Därför ville vi ha en långsiktig satsning som skulle fungera både i låg- och högkonjunktur.

  Vi har prioriterat att anställa rätt kompetens för det här området.

  – Vårt mål är att vara det självklara förstahandsvalet för fastighetsägare vid försäljning av parkeringsfastigheter. Med vår expertis och vårt aktiva ägande kan en fastighetsägare känna sig trygg i en fortsatt stabil och professionell drift. I aktiv samverkan med området utvecklas fastigheterna.

  Hur har marknaden tagit emot er som aktör?

  – Vår tolkning är att det uppfattats positivt. Vi erbjuder möjligheten att lyfta ur parkeringsdelen i ett större sammanhang från exempelvis en kommersiell fastighet.

  På hemsidan går att läsa ”Fondamentor förvärvar utvecklingsbara parkeringsfastigheter och genererar en långsiktigt stabil omsättningsökning och tillväxt”. Men Robert Nilsson säger att det handlar om mer än det, t ex nyproduktionsarbetet är också det betydande.

  – Vi är gärna med i ett tidigt skede, där vi kan vara med och bygga kostnadseffektivt och användarvänligt för att bidra till alternativa användningar. Det är viktigt med en sund ekonomi på våra anläggningar.

  Hur många ytterligare aktörer får vi se inom några år?

  – Svårt att säga, några fler aktörer kan det nog bli.
  – Man måste hitta rätt i marknaden genom att ha spetskompetensen i företaget. Jag tror också det kommer komma fler, men det kommer inte regna aktörer.

  Vilken är den största skillnaden jämfört med driften av vanliga kommersiella fastigheter?

  – Givetvis är det mycket enklare att driva. Med professionella samarbetspartners samt dagens moderna teknik kan vi sköta driften över hela Sverige.

  I dag är det vanligt att fastighetsägare äger och förvaltar garage intill sina kommersiella fastigheter. Där vill Fondamentor gå in och erbjuda lösningar och ligga i teknisk framkant. Och nyttan med moderna parkeringsgarage är stor.

  – Det sker ett teknikskifte just nu. Vi kan drifta fastigheterna effektivt och hållbart samt dra nytta av den teknikvåg som kommer för att optimera nyttjandet av parkeringsplatserna, säger Robert Nilsson.
  – Vi tycker om att jobba med utveckling av stadskärnan, väldigt många garage eller parkeringshus är inte skötta på rätt sätt. Där kan vi tillföra lite kärlek.

  Är markparkeringen på väg att dö?

  – Det finns drivkrafter hos kommuner att reglera gatuparkeringen. Syftet med det är att skapa en bättre stadsmiljö och ha bilarna så lite som möjligt på gatorna. Det är givetvis en positiv trend för parkeringsfastigheterna.

  Garage

  Klockarbäckens handelsområde i nordvästra Umeå expanderar. Fondamentor och Roosgruppen Fastigheter har köpt 30 000 kvadratmeter mark och jobbar nu bland annat för att locka en större dagligvaruaktör till området.

  Läs mer nedan...

  VK - Stora planer för Klockarbäckens handelsområde.
  Fastighetssverige - Köper och utvecklar i Umeå.
  Fastighetsvärlden - Fondamentor köper handelsfastighet i Umeå.
  Market - Ny storsatsning trissar upp handelskriget i Umeå.

  Om oss

  Fondamentor är ett nischat fastighetsbolag startat 2013 med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter och parkeringsfastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och områdeskontor i Umeå. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och fastighetsutvecklingsprojekt motsvarande 450 MSEK.

  Bakom Fondamentorgruppen står bl.a. Skarne Group, Roosgruppen AB (Fondamentor & Roosgruppen Fastigheter AB), Svante Wadman samt Robert Nilsson.

  Svante Wadman

  Svante Wadman

  Styrelseordför. / Senior partner

  BAKGRUND

  +46 70 669 62 66
  svante.wadman@fondamentor.se

  Filip Skarne

  Filip Skarne

  Senior partner

  BAKGRUND

  +46 70 875 51 75
  filip.skarne@fondamentor.se

  Robert Nilsson

  Robert Nilsson

  Senior partner

  BAKGRUND

  +46 70 710 75 00
  robert.nilsson@fondamentor.se  Johan Sandefeldt

  Johan Sandefeldt

  Ekonomi / Administration

  BAKGRUND

  +46 70 777 27 50
  johan.sandefeldt@fondamentor.se

  Lennart Hörnberg

  Lennart Hörnberg

  Förvaltning och uthyrning

  BAKGRUND

  +46 70 340 72 27
  lennart.hornberg@fondamentor.se

  Hanna Onval Nilsson

  Hanna Onval Nilsson

  Ekonomi

  BAKGRUND

  +46 70 638 48 00
  hanna.o.nilsson@fondamentor.se

  Aline Reichenberg Gustafsson

  Aline Reichenberg Gustafsson

  Fastighetsfinansiering

  BAKGRUND

  aline.gustafsson@fondamentor.se

  Lediga lokaler

  Förrådsvägen 27 och Spårvägen, Västerslätt, Umeå

  Skräddarsydda lokalytor för logistik, lagerhållning, uppställningsytor, lätt industri, tillhörande kontorsytor samt ett kontors- & lagerhotell.


  Vi har idag lediga ytor i storlekarna ca 10 - 4 000 m² på Förrådsvägen 27 och Spårvägen 30, Västerslätt. I fastigheten finns yteffektiva kontor, låg- och höglager och logistik-ytor. Fastigheten med entré från Spårvägen har grindar samt egen tomt/uppställningsyta om ca 3 000 m². Fastigheten är lätt att dela upp, varav det finns möjligheter att skräddarsy lokaler för intresserad hyresgäst.

  Storlek: 200 - 3 000 m² - Lagerlokal. Stora ytor om ca 2 500 m² för uppställning utomhus
  Industri: 595 kr/m²/år
  Lager: 595 kr/m²/år
  Övrigt: Uppställningsyta utomhus 150 kr/m²/år. Busstrafik går var 30:e minut under morgon samt sen em. Övrig tid 1 ggr/tim
  Tillträde: Enligt överenskommelse

  Sitter ni fast i befintligt hyresavtal - Kontakta oss för en lösning!

  Adress: Förrådsvägen 27 och Spårvägen 30
  Område: Västerslätt
  Kommun: Umeå

  Klicka för att se större (kräver Acrobat Reader) Ladda hem Acrobat Reader

  Ritning över planlösning

  Kontakta oss

  Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.


  Vid brådskande ärenden, var vänlig ring: + 46 90 70 11 00  Fondamentor Stockholm

  + 46 8 705 20 00
  Tullvaktsvägen 2, 2 tr
  115 56 Stockholm, Sweden

  info@fondamentor.se

  Fondamentor Umeå

  + 46 90 70 11 00
  Förrådsvägen 27
  901 32 Umeå, Sweden

  info@fondamentor.se